Spitalul de Boli Cronice Smeeni - Buzău

Legislație

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 2. Ordinul M.S.P nr. 1096/2016 privind modificarea si completarea Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei de functionare;
 3. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului;
 4. Ordinul nr. 3/2004 al Ministerului Sanatatii privind furnizarea serviciilor medicale in regim de spitalizare de zi;
 5. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
 6. Ordinul nr. 4017/2001 privind constituirea nucleelor de calitate in unele unitati spitalicesti;
 7. Ordinul comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, al Ministrului Sanatatii si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 559/874/4017/2001 pentru infiintarea nucleelor de calitate in unele unitati spitalicesti, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice;
 9. Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
 10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 11. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 12. Legea nr. 53/2003 /Codul Muncii;
 13. Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar, aprobat prin O.M.S nr. 870/2004;
 14. Hotărârea nr. 1169/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor;
 15. Ordinul nr. 921/2006 privind atributiile Comitetului Director;
 16. Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
 17. Ordinul M.S.P nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenta locale, judetene si regionale din punctul de vedere al competentelor, resurselor materiale si umane si al capacitatii lor de a asigura asistenta medicala de urgenta si ingrijirile medicale definitive pacientilor aflati in stare critica;
 18. O.M.S nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind functionarea laboratoarelor de analize medicale, actualizat;
 19. H.G. nr. 1344/2007 privind normele de organizare si functionare ale comisiei de disciplina;
 20. Ordinul M.S.P nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
 21. Legea nr. 266/2008 - legea farmaciei;
 22. Legea nr. 160/2018 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008;
 23. Ordinul MS nr. 962/2009 aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor si drogheriilor, avand in vedere necesitatea optimizarii utilizarii medicamentelor, precum si folosirea judicioasa a fondurilor banesti destinate medicamentelor;
 24. Ordinul MSP nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenta medicala spitaliceasca, precum si pentru modificarea si completarea Ordinului MSP nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
 25. Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania;
 26. Codul fiscal din 2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 27. Regulamentul UE nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal;
 28. Ordinul nr. 1229/2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale;
 29. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
 30. Ordinul nr. 961/2016 privind aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare;
 31. Ordinul nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor consiliului de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor publice;
 32. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 33. Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calitatii in sistemul de sanatate;
 34. Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial;
 35. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si Metodologiei de evaluare si acreditare a spitalelor;
 36. O.M.S nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, functionare si autorizare a serviciilor de ingrijiri paliative;
 37. Ordinul nr. 432/2019 privind aprobarea conditiilor si a metodologiei de suspendare a acreditarii unitatilor sanitare cu paturi;
 38. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
ronin